Gå direkte til innhold

Oppholdstillatelse

Er du forsker fra et land utenfor EU/EØS, søker du oppholdstillatelse som faglært når du har en norsk arbeidsgiver. Har du forskningsmidler fra andre kilder, søker du oppholdstillatelse som forsker med egne midler. Er du imdilertid fra et EU/EØS land bruker du isteden den elektroniske registreringsordningen.

Trenger jeg visum for å komme til Norge?
Trenger jeg oppholdstillatelse for kortere opphold i Norge?
Skal EØS-borgere søke oppholdstillatelse?
Må familiemedlemmer til EØS-borgere søke oppholdstillatelse ved lengre opphold i Norge?
Hvilke oppholdstillatelser kan forskere fra land utenfor EØS søke?
Må familiemedlemmer til forskere fra land utenfor EØS søke oppholdstillatelse
Hvordan fornyer jeg oppholdstillatelsen?
Kan jeg få permanent oppholdstillatelse i Norge?

 

Korte opphold inntil 90 dager
For kortere opphold i Norge kreves ingen oppholdstillatelse. Borgere fra visumpliktige land må imidlertid søke visum for innreise til Norge

 

Gammeldags? Registrer deg elektronisk Gammeldags? Registrer deg elektronisk EØS-borgere, opphold over 90 dager
Hvis du er statsborger av et EU/EØS/EFTA-land og skal oppholde deg i Norge i over tre måneder trenger du ikke søke om oppholdstillatelse, men du skal i stedet registrere deg elektronisk. Deretter møter du opp hos nærmeste politikontor for å legitimere deg og vise frem dokumentene som gjelder for ditt oppholdsgrunnlag.

Dette gjelder hvis du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student eller har tilstrekkelige midler (f.eks. egne midler, trygd, pensjon) og sykeforsikring som dekker alle risikoer.

Familiemedlemmer som selv er EØS-borgere, bruker også registreringsordningen. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere søker om oppholdskort.

 

Borgere fra land utenfor EØS, opphold over 90 dager

Ansatt ved norsk institusjon
Skal du jobbe heltid som forsker for en norsk arbeidsgiver, søker du oppholdstillatelse som faglært. Du skal registrere søknaden din på nett hvis du søker fra Norge, eller fra en norsk ambassade og legge ved all relevant dokumentasjon. Borgere fra visumpliktige land, må i tillegg søke innreisevisum til Norge.

Med tidlig arbeidsstart kommer du raskt i arbeid Med tidlig arbeidsstart kommer du raskt i arbeid Arbeidsgiveren din kan søke for deg, hvis du skal bruke ordningen tidlig arbeidsstart, som innebærer at du kan komme til Norge og begynne jobben før søknaden om oppholdstillatelse er ferdigbehandlet. Hvis arbeidsgiveren din søker på vegne av deg, skal søknaden leveres i politidistriktet der forskningsinstitusjonen ligger eller ved et servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Senest sju dager etter innreise i Norge møter du opp ved det politidistriktet hvor søknaden ble levert og dokumenterer identiteten din og bekrefter søknaden som ble innlevert av arbeidsgiveren. Politiet utsteder en midlertidig arbeidstillatelse og du kan starte jobben umiddelbart etter dette.

Familiemedlemmer som er EØS-borgere søker ikke oppholdstillatelse, men registrerer seg elektronisk. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere, søker familieinnvandringstillatelse. Familiemedlemmer omfattes dessverre ikke av ordningen med tidlig arbeidsstart og det kan ta lang tid før borgere fra land utenfor EØS får tillatelse som familieinnvandring. 

 

Forskningsopphold i Norge med midler fra andre kilder
Hvis du ikke er ansatt hos en norsk arbeidsgiver, men får midler fra andre kilder til forskningsoppholdet i Norge, søker du oppholdstillatelse som forskere med egne midler. Dette gjelder f.eks. om du har et arbeidsforhold i ditt hjemland og har fått stipend til å dekke merutgifter ved å reise til og bo i Norge. Oppholdstillatelsen krever at du har et sted å bo og et minimumsbeløp tilsvarende full støtte fra Statens lånekasse. I 20013/2014 var dette beløpet 94 400 NOK. Du skal registrere søknaden din på nett hvis du søker fra Norge, eller via en norsk ambassade.

 


Fornyelser og søknad om permanent oppholdstillatelse

EØS-borgere
EØS-borgere kan få varig oppholdsrett hvis de har bodd i Norge i fem sammenhengende år og kan vise til at de har vært i Norge enten som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, person med tilstrekkelige midler, student, familiemedlem, eller en kombinasjon av disse. Det gjøres unntak for kravet om fem års sammenhengende lovlig opphold for flere forhold, blant annet for om du har hatt forskningsopphold utenlands i perioden.

Borgere fra land utenfor EØS
Du bør søke om fornyelse 2-3 måneder (kravet er 1 måned) før oppholdstillatelsen din går ut. Hvilken tillatelse du skal søke, avhenger av din situasjon.

  • Har du fått en ny arbeidskontrakt med en norsk arbeidsgiver, vanligvis hel stilling, søker du oppholdstillatelse som faglært. Du søker på samme måte som ved førstegangssøknad.
  • Dersom du ikke skal være ansatt, men være involvert i FoU-aktiviteter ved en norsk institusjon, har tilstrekkelige midler og et sted å bo, kan du søke tillatelsen Forsker med egne midler
  • Skal du være i Norge for å lære norsk, kan du få oppholdstillatelse i inntil 1 år med tillatelsen Norskopplæring for faglærte. Du må dokumentere tidligere utdanning og studieplaner for norskopplæringen
  • Dersom du har hatt tillatelse som student, forsker med egne midler eller norskopplæring for faglærte og ønsker å søke jobb i Norge, kan du søke tillatelse som arbeidssøker som er nyutdannet eller forsker


Fast bosted i Norge? Fast bosted i Norge? For å få permanent oppholdstillatelse må du ha oppholdt deg i Norge sammenhengende i tre år med tillatelser som danner grunnlag for dette, og ha gjennomført norskopplæring.

Tillatelser som danner grunnlag for permanent opphold er tillatelse som faglært, selvstendig næringsdrivende eller familieinnvandringstillatelse.

Norskopplæringen skal tilsvare 300 timer norsk og samfunnskunnskap fra kommunalt voksenopplæringssenter, universiteter/høgskoler, privat tilbyder godkjent av Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) eller andre.
 

 

Lenker:
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Work in Norway
Politiet
EUs Immigrasjonsportal (engelsk)

 

 

 

 

Publisert:
 21.01.2009
Sist oppdatert:
25.11.2013