Gå direkte til innhold

Oppholdstillatelse

Er du forsker fra et land utenfor EU/EØS, søker du oppholdstillatelse som faglært når du har en norsk arbeidsgiver. Har du forskningsmidler fra andre kilder, søker du oppholdstillatelse som forsker med egne midler. Er du imdilertid fra et EU/EØS land bruker du isteden den elektroniske registreringsordningen.

Trenger jeg visum for å komme til Norge?
Trenger jeg oppholdstillatelse for kortere opphold i Norge?
Skal EØS-borgere søke oppholdstillatelse?
Må familiemedlemmer til EØS-borgere søke oppholdstillatelse ved lengre opphold i Norge?
Hvilke oppholdstillatelser kan forskere fra land utenfor EØS søke?
Må familiemedlemmer til forskere fra land utenfor EØS søke oppholdstillatelse
Hvordan fornyer jeg oppholdstillatelsen?
Kan jeg få permanent oppholdstillatelse i Norge?

 

Korte opphold inntil 90 dager
For kortere opphold i Norge kreves ingen oppholdstillatelse. Borgere fra visumpliktige land må imidlertid søke visum for innreise til Norge

 

Gammeldags? Registrer deg elektronisk Gammeldags? Registrer deg elektronisk EØS-borgere, opphold over 90 dager
Hvis du er statsborger av et EU/EØS/EFTA-land og skal oppholde deg i Norge i over tre måneder trenger du ikke søke om oppholdstillatelse, men du skal i stedet registrere deg elektronisk. Deretter møter du opp hos nærmeste politikontor for å legitimere deg og vise frem dokumentene som gjelder for ditt oppholdsgrunnlag.

Dette gjelder hvis du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student eller har tilstrekkelige midler (f.eks. egne midler, trygd, pensjon) og sykeforsikring som dekker alle risikoer.

Familiemedlemmer som selv er EØS-borgere, bruker også registreringsordningen. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere søker om oppholdskort.

 

Borgere fra land utenfor EØS, opphold over 90 dager

Det er flere tillatelser du kan søke for å jobbe i Norge. Hvilken tillatelse du bør søke, varierer med din situasjon og det kan være lurt å rådføre deg med din norske arbeidsgiver eller vertsinstitusjon hvilken tillatelse du skal søke. Både arbeidstillatelse og oppholdstillatelse brukes som betegnelser. Arbeidstillatelse gir automatisk rett til opphold og omvendt og det er dermed ikke et skille mellom disse to betegnelsene. 

Under følger en beskrivelse av de viktigste tillatelsene og hva det innebærer å søke den enkelte tilltalse. Merk også at UDI har ulik saksbehandlingstid på ulike tillatelser.

Ansatt ved norsk institusjon
Skal du jobbe heltid som forsker for en norsk arbeidsgiver, søker du oppholdstillatelse som faglært. Tillatelsen som faglært gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse senere. Det er flere måter å fremme søknaden på og hvilken framgangsmåte du velger kan ha betydning for hvor lang saksbehandlingstiden blir.

  • Du skal registrere søknaden din på nett hvis du søker fra Norge, eller fra en norsk ambassade og legge ved all relevant dokumentasjon.
  • Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
  • Ambassade
  • Politi

Med tidlig arbeidsstart kommer du raskt i arbeid Med tidlig arbeidsstart kommer du raskt i arbeid Senest sju dager etter innreise i Norge møter du opp ved det politidistriktet hvor søknaden ble levert og dokumenterer identiteten din og bekrefter søknaden som ble innlevert av arbeidsgiveren. Politiet utsteder en midlertidig arbeidstillatelse og du kan starte jobben umiddelbart etter dette.

Som del av tillatelsen faglært, finnes en ordning kalt tidlig arbeidsstart, som innebærer at du kan komme til Norge og begynne jobben før søknaden om oppholdstillatelse er ferdigbehandlet, og dermed redusere tiden til du kan starte forskningsoppholdet i Norge. Vær likevel oppmerksom på at Servicesentre for utenlandske arbeidstakere og enkelte politidisktrikt ikke tar imot en slik søknad.

 

Familiemedlemmer som er EØS-borgere søker ikke oppholdstillatelse, men registrerer seg elektronisk. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere, søker familieinnvandringstillatelse. Familiemedlemmer omfattes dessverre ikke av ordningen med tidlig arbeidsstart og det kan ta lang tid før borgere fra land utenfor EØS får tillatelse som familieinnvandring. 

 

Forskningsopphold i Norge med midler fra andre kilder
Hvis du ikke er ansatt hos en norsk arbeidsgiver, men får midler fra andre kilder til forskningsoppholdet i Norge, søker du oppholdstillatelse som forskere med egne midler. Dette gjelder f.eks. om du har et arbeidsforhold i ditt hjemland og har fått stipend til å dekke merutgifter ved å reise til og bo i Norge. Tillatelsen gir ikke grunnlag for permanent opphold i Norge senere.

Tillatelsen krever at du har et sted å bo og et minimumsbeløp tilsvarende full støtte fra Statens lånekasse. I 20013/2014 var dette beløpet 94 400 NOK. Du skal registrere søknaden din på nett hvis du søker fra Norge, eller via en norsk ambassade.

 


Fornyelser og søknad om permanent oppholdstillatelse

EØS-borgere
EØS-borgere kan få varig oppholdsrett hvis de har bodd i Norge i fem sammenhengende år og kan vise til at de har vært i Norge enten som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, person med tilstrekkelige midler, student, familiemedlem, eller en kombinasjon av disse. Det gjøres unntak for kravet om fem års sammenhengende lovlig opphold for flere forhold, blant annet for om du har hatt forskningsopphold utenlands i perioden.

Borgere fra land utenfor EØS
Du bør søke om fornyelse 2-3 måneder (KRAVET ER 1 MÅNED) før oppholdstillatelsen din går ut. Hvilken tillatelse du skal søke, avhenger av din situasjon.

  • Har du fått en ny arbeidskontrakt med en norsk arbeidsgiver, vanligvis hel stilling, søker du oppholdstillatelse som faglært. Du søker fornyelse av tillatelsen dersom stillingen er tilsvarende stillingen som var grunnlag for førstegangstillatelsen. Du søker på samme måte som ved førstegangssøknad.
  • Dersom du ikke skal være ansatt, men være involvert i FoU-aktiviteter ved en norsk institusjon, har tilstrekkelige midler og et sted å bo, kan du søke tillatelsen Forsker med egne midler
  • Skal du være i Norge for å lære norsk, kan du få oppholdstillatelse i inntil 1 år med tillatelsen Norskopplæring for faglærte. Du må dokumentere tidligere utdanning og studieplaner for norskopplæringen
  • Dersom du har hatt tillatelse som student, forsker med egne midler eller norskopplæring for faglærte og ønsker å søke jobb i Norge, kan du søke tillatelse som arbeidssøker som er nyutdannet eller forsker. Dette gjelder imidlertid ikke for postdoktorer.


Fast bosted i Norge? Fast bosted i Norge? For å få permanent oppholdstillatelse må du ha oppholdt deg i Norge sammenhengende i tre år med tillatelser som danner grunnlag for dette, og ha gjennomført norskopplæring.

Tillatelser som danner grunnlag for permanent opphold er tillatelse som faglært, selvstendig næringsdrivende eller familieinnvandringstillatelse.

Krav til gjennomført norskopplæring
Alle som fikk sin oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold etter 1. januar 2012 har rett og plikt til å delta i minimum 600 timer norsk opplæring og samfunnskunnskap. Fikk du tillatelsen før 1. januar 2005, er kravet 300 timer. Opplæringen skal foregå ved godkjente institusjoner og tilbydere.

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) har norskopplæring som sitt kompetanseområde og kan gi veiledning.
 

 

Lenker:
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Work in Norway
Politiet
EUs Immigrasjonsportal (engelsk)

 

 

 

 

Publisert:
21.01.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016