Gå direkte til innhold

Skatt

Er du bosatt og/eller jobber i Norge, vil du mest sannsynlig betale skatt i Norge. Personlige forhold og eventuelle skatteavtaler mellom Norge og andre land er med å bestemme skatten. Som utlending kan det være at du tror en stor del av lønningen din bli trukket i skatt, men sammenlignet med f.eks bilavgifter, moms eller boligpriser vil du antagelig ikke synes at skattetrykket er høyt.

Skatteetaten har utviklet en nettportal for utenlandske arbeidstakere i Norge, www.taxnorway.no

Hvem er skattepliktig i Norge?
Har jeg fordeler av skatteavtaler?
Hvordan får jeg skattekort?
Får jeg norsk ID-nummer?
Hvilke skattefradrag kan jeg benytte meg av?
Hvordan leveres selvangivelsen?
Hva er et skatteoppgjør?


Betale skatt i Norge
Ansatt ved norsk institusjon
Mottar du lønn fra en norsk arbeidsgiver, blir du skattepliktig for den inntekten du tjener i Norge. Skal du oppholde deg mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder, eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder, skatter du av inntekt og formue i sin helhet til Norge. Du regnes da som skattemessig bosatt i Norge. Det kan være unntak hvis ditt land har skatteavtale med Norge og visse betingelser er oppfylt. Merk også at det å være skattemessig bosatt ikke nødvendigvis er sammenfallende med å være bosatt etter trygdeloven og at du derfor ikke nødvendigvis er fullt dekket gjennom norsk trygd selv om du skatter til Norge.

Se hvilke Skatter og avgifter vi har i Norge.

Ansatt ved utenlandsk institusjon
Mottar du lønn fra en utenlandsk arbeidsgiver i perioden du er i Norge, får du et skattekort som gjelder for lønnen som utbetales mens du er i Norge. Det kan være unntak hvis ditt land har skatteavtale med Norge og visse betingelser er oppfylt.

Forskningsopphold i Norge med midler fra andre kilder
Mange har et forskningsopphold ved en norsk vertsinstitusjon uten å være i et formelt ansettelsesforhold verken i Norge eller hjemlandet. Oppholdet kan finansieres for eksempel med egne midler, mobilitetsstipend, legater eller lignende. Hovedregelen er da at du skal betale skatt i Norge den tiden du er bosatt her. Selv om midlene ikke er lønn, anser likevel Skattemyndighetene dette som inntekter og du blir derfor skattepliktig.

Vertsinstitusjon eller finansiøren som gir stipend/legat, kan imidlertid i noen tilfeller la være å trekke forskuddsskatt dersom du kan dokumentere med kvitteringer at midlene er brukt til å dekke merutgifter ved å komme til og bo i Norge. Hør med vertsinstitusjon/finansiør om dette. Vær oppmerksom på at du i mange tilfeller ikke betaler trygdeavgift, slik at du ikke er dekket gjennom det norske trygdesystemet.

 

Skatteavtaler hindrer dobbel beskatning Skatteavtaler hindrer dobbel beskatning Skatteavtaler
Norge harskatteavtaler med en rekke land og hver avtale er forskjellig. Du må derfor undersøke om det er en avtale mellom ditt hjemland og Norge og hva denne inneholder. Formålet med skatteavtalene er å hindre dobbel beskatning og du må selv søke fritak for skatt i den staten avtalen tilsier at du skal søke.

Skatteavtalene med USA, Brasil, Kina, Frankrike, Ungarn, Italia, Israel, Polen og Tyrkia inneholder bestemmelser om forskere (jmf. USA Art. 15, Brasil Art. 20, Kina Art. 20, Frankrike Art. 21, Ungarn Art. 20, Italia Art. 20, Israel Art. 20, Polen Art. 21, Tyrkia Art. 20).

 

Norsk ID-nummer
Norsk fødselsnummer blir brukt i mange sammenhenger i Norge, blant annet i kommunikasjon med offentlige myndigheter, bank, telefoni og ulike abonnementer. Du bør derfor søke om norsk fødselsnummer når du kommer til Norge. Skatteetaten gir norsk personnummer. Alle som er bosatt i Norge får et fødselsnummer. Utlendinger som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 6 måneder får et D-nummer, som er et midlertidig norsk ID-nummer. Fødselsnummeret eller D-nummeret ditt vil stå på skattekortet.

For å motta norsk ID-nummer må du gjøre følgende:

Skattekort
Arbeidsgiveren i Norge trenger et skattekort for å trekke forskuddsskatt. Hovedregelen er at du selv må skaffe skattekortet. Hvis du ikke har levert skattekortet, må arbeidsgiveren trekke 50 % av lønnen.

For å få skattekort, må du møte på et av disse skattekontorene og gjøre følgende:

  1. vise gyldig legitimasjon
  2. levere søknad om skattekort på skjema RF-1209 
  3. dokumentere inntekt ved å vise til arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud.

Dersom du har arbeidet i Norge tidligere, trenger du kun å sende inn søknadsskjemaet til skattekontoret ditt og legge ved ny arbeidskontrakt.

Husk å melde adresse til Skatteetaten hvor du vil ha all post

 

Skattefradrag
Du krever skattefradrag ved å føre dem opp på selvangivelsen. Her er de viktigste fradragene du kan kreve:

  • Personfradrag gis automatisk
  • Foreldrefradrag på 25 000 NOK for første barn, deretter 15 000 NOK ekstra per barn
  • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere som utgjør 10 % av bruttoinntekt og maks 40 000 NOK. Gjelder kun de to første årene du er i Norge. Er du gift, må både du og din partner ha rett til fradraget for å kunne kreve det. 
  • Pendlerfradrag (kun for EU/EØS-borgere) er fradrag for de ekstra kostnader du har hatt til reise, kost og losji på grunn av opphold utenfor ditt virkelige hjem. Du kan ikke kreve pendlerfradrag og standardfradrag samtidig.


Husk å føre på standardfradrag eller pendlerfradrag Husk å føre på standardfradrag eller pendlerfradrag Selvangivelsen
Alle som jobber i Norge får en selvangivelse fra Skatteetaten i mars/april. Selvangivelsen gir oversikt over registrerte inntekter, fradrag, formue og gjeld siste inntektsår. Du må sjekke at opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Vær oppmerksom på at du vanligvis må føre på Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere og pendlerfradrag. Dersom opplysningene i selvangivelsen er korrekte, trenger du ikke sende den inn. Er de ikke korrekte, er fristen for å endre og levere selvangivelsen 30. april.


Skatteoppgjør
Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser hvilken inntekt det er beregnet skatt av, hvor mye arbeidsgiveren din har trukket i skatt, og om du har betalt for mye eller for lite skatt. Husk å melde om adresseendring dersom du flytter, slik at du mottar skatteoppgjøret ditt. Du kan beregne skatten din på nett.


 

 

 

Lenker:
Skatteetaten
Tax Norway
Work in Norway
Skatteavtaler
Skattebetalernes forening
Nordisk eSkatt
 

 

Publisert:
21.01.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016