Det norske EURAXESS nettverket

 

 

EURAXESS og vertskapsrollen

Støttet av Den europeiske union, medlemsland og tilknyttede land, underbygger EURAXESS-initiativet forskermobilitet og karriereutvikling, samtidig som det forbedrer det vitenskapelige samarbeidet mellom Europa og verden.

Mobilitet stiller nye kompetansekrav til institusjoner som ansetter eller får besøk av internasjonale forskere og som sender medarbeidere til utenlandske forskningsinstitusjoner. I tillegg, er karriereveiledning for forskere et tilbud som bygges opp og profesjonaliseres i de fleste europeiske land. Viktigheten av kompetanseutveksling er essensielt for et godt karriereveiledningstilbud.

EURAXESS Services Network danner møteplasser der spørsmål om mobilitet og karriereveiledning settes på agendaen for å utveksle erfaringer, slik at apparatet for mottak og utsending av forskere og tilbudet om karriereveiledning stadig bedres. Nettverket er etablert i over 40 europeiske land med over 580 forskningsinstitusjoner med et EURAXESS Centre.

EURAXESS Services Network har to hovedoppgaver

  1. Gi informasjon og assistanse til forskere innen mobilitet og karriere. Nettverket gir bistand i spørsmål om skatt, trygd, pensjon, arbeids- og oppholdstillatelse og andre praktiske forhold og tilbyr karriereveiledning for forskere blant annet ved å tilgjengeliggjøre online informasjon og verktøy.
  2. Å bygge et åpent, attraktivt, bærekraftig, felles europeisk arbeidsmarked for forskere. Mobilitet og karriereveiledning setter høye krav til arbeids-, velferds, og personalpolitikk. EURAXESS Services Network spiller en sentral rolle i dette ved både å fange opp problemstillinger og finne nye løsninger på disse politikkfeltene.

Hvordan blir institusjonen med i EURAXESS- initiativene?

  1. Alle kan publisere stillinger og søke i CV- databasen på den europeiske EURAXESS-portalen. Forskere kan selv legge ut sin CV her.
  2. Institusjonen deltar uformelt i EURAXESS Services Network ved å melde inn kontaktpersoner til Forskningsrådet for å bli ført opp på liste for EURAXESS Services Network i Norge. Institusjonen kan formalisere sin deltakelse ved å signere EURAXESS Declaration of Commitment (534.41 KB) som EURAXESS Contact Point. Dokumentet sendes til Forskningsrådet.
  3. Institusjonen kan også slutte seg til EUs personalpolitikk ved å signere Charter og Code. Vær oppmerksom på at institusjoner som anerkjenner og signerer Charter and Code i dag, gjør dette ved å søke om "HR Excellence in Research Award", som innebærer en langsiktig forpliktelse. Charter og Code innføres ved å følge EUs fastlagte prosedyre som kalles Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Les mer om søknadsprosessen for HRS4R og om Charter and Code i Norge.