Charter and Code i Norge

Forskerrekruttering og mobilitet (”Better Careers and More Mobility”) er utpekt som satsingsområde og virkemiddel for å realisere en kunnskapsbasert økonomi i Europa gjennom European Research Area (ERA). For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe som forsker og forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter står derfor høyt på den politiske agendaen.

Charter and Code er i denne sammenhengen viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og –mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt Forskningsrådet ansvaret for å følge opp dette arbeidet i Norge.

Hva er Charter and Code?

EUs ”Declaration of commitment to the principles of the European Commission Recommendation on the European Charter for Researchers"  og "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”  er referert til som Charter and Code. Dette er to dokumenter som inneholder anbefalinger om ansvar og forpliktelser for forskere, arbeidsgivere og finansiører når det gjelder arbeidsvilkår, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling, karriereplanlegging for forskere og forskermobilitet.

Charter and Code er derfor viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og –mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå.

Dokumenter:

Hva er status for Charter and Code i Norge?

En avviksanalyse utført av Universitets- og høgskolerådet i 2008, viste at norske forskningsinstitusjoner i stor grad oppfylte prinsippene i Charter and Code. Det gjør de i dag også. Mange forhold er regulert gjennom norske lover og regelverk. Det finnes likevel områder der vi kan bli bedre. Karriereveiledning og – utvikling, veiledning, evaluerings- og bedømmelsessystemer er blant de mindre utviklede områdene i Norge.

Et generelt og stadig fokus på forbedringspotensial vil dessuten bidra til at norske forskningsinstitusjoner er attraktive arbeidsgivere og til at Norge vil tiltrekke seg gode forskere fra hele verden.

Hvilke norske institusjoner har signert Charter and Code?

 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Høgskolen i Innlandet
 • Havforskningsinstituttet
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (signerte da de var Det teologiske menighetsfakultetet)
 • Diakonhjemmet Høgskole (del av VID i dag)
 • Høgskolen i Bergen (del av Høgskolen på Vestlandet i dag)
 • Høgskulen i Volda
 • NTNU
 • Oslo Metropolitan University (signert da de var Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • PRIO
 • SINTEF
 • Transportøkonomisk institutt
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Nord Universitet (signert da det var Universitet i Nordland)
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Norges Forskningsråd

Hvilke norske institusjoner har implementert Charter and Code?

Hva innebærer signering av Charter and Code?

Charter & Code søker å gjøre Europa til et attraktivt sted å være forsker ved å promotere eksellens i praktiseringen av HR-ledelse (Human Resources Management) og utviklingen av forskernes karriere.

Den søker også å promotere profesjonell utvikling ved å støtte opp om at hver enkelt forsker skal kunne realisere sitt potensial.

Forskningsinstitusjoner og finansiører slutter seg til Charter and Code med intensjoner om å følge prinsippene.  Arbeidet med Charter and Code er først og fremst en bevisstgjøringsprosess som setter forskeres vilkår på agendaen og som gjennom en slik prosess vil bidra til å forbedre forskeres arbeidsvilkår. Prinsippene i Charter and Code er med andre ord ingen absolutte krav.

Bruk gjerne forslag til signeringsbrev under, men merk at dette brevet skal lastes opp i online-løsningen for gjennomføringen av HRS4R.

Dokumenter:

Model signeringsbrev (25.9 KB)

 

 

Hva vil det si å implementere Charter and Code?

EU-Kommisjonen har utviklet en prosedyre på tre faser for implementering av Charter and Code: Startfasen, Innføringsfasen og Fornyingsfasen.  Når Startfasen er gjennomført, får institusjonen rett til å bruke EUs HR-Eksellens-logo.

EU-Kommisjonens implementeringsprosedyre

Startfasen (varighet 12 måneder)
 1. Institusjonen tilslutter Charter and Code
 2. Institusjonen gjennomfører: en avviksanalyse for å sammenligne sin praksis med Charter and Code prinsippene. Relevante aktører skal inkluderes i prosessen.
 3. Institusjonen  fyller ut  en sjekkliste om Open Transparent and Merit based recruitment.
 4. På bakgrunn av resultatet fra avviksanalysen og sjekklisten utarbeider institusjonen en handlingsplan, "en institutionell HR-strategi”, som skal publiseres på institusjonens nettsider.
 5. Når handlingsplanen er godkjent av EU-Kommisjonen, får institusjonen rett til å bruke EUs HR-logo "HR Excellence award".
Innføringsfasen (varighet 24 + 36 måneder)
 1. Institusjonen skal implementere handlingsplanen. Denne delen vare 24 måneder og avsluttes med en egenevaluering.
 2. Institusjonen innfører den reviderte handlingsplanen basert på egenevalueringen (vartighet 36 måneder).
Fornyingsfasen (varighet 36 måneder for neste fornyingsfase starter som en kontinuerlig prosess)
 1. Denne fasen starter med en ekstern evaluering hvor eksperter besøker institusjonen eller med en evaluering uten at eksperter besøker institusjonen, hvis eksperter besøkte institusjonen ved forrige fornying.
 2. Implementering av den reviderte og forbedrede handlingsplanen

Hvilke hjelpemidler finnes for å implementere Charter and Code?

Selve prosessen med innføring av Charter and Code gjennomføres online med et eget verktøy. Det anbefales å lese både nettsidene dedikert til dette og ikke minst de tekniske retningslinjene for innføring av Charter and Code, for å forstå hvordan dette gjøres.

EU har også utviklet en mal for internanalyse som nå er bearbeidet og fylt ut med hvilke relevante norske lover som berører de ulike prinsippene. Det er derfor praksis av regelverket som institusjonen bør fokusere på når internanalysen utføres. 

Merk at fra 1. januar 2017 er prosedyren for å implementere Charter and Code blitt mer strømlinjeformet. Det er blant annet utviklet maler man er nødt til å benytte. Selv om all informasjon finnes på den ovennevnte nettsiden, hernvises det for mer informasjon til:

Best practise eksempler for implementering av Charter and Code